Δήμος Νισυρίων: Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Εμπορειό
Δωδεκάνησα
27/11/2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟY ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 130.000,00€ (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία Α2τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 104.838,71€ προ Φ.Π.Α.(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242031171, FAX επικοινωνίας 2242031330.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 06/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. γ) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., και καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β)οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Οικονομικοί φορείς ,που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ

δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 21.3 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.096,77€ (δύο χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) με ισχύ τουλάχιστον 395 ημερολογιακών ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Νισύρου και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2021.