Δ. Σαλαμαστράκης: Πώς κατανέμονται οι έδρες ανά Δημοτική Ενότητα των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Ρόδου, Κω και Καρπάθου μετά τη νέα απογραφή
Δωδεκάνησα
25/04/2023

Γράφει ο:
Δημήτρης Σαλαμαστράκης
Δικηγόρος

 

Μειωμένες κατά 6 (από 49 σε 43) θα είναι οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου της Ρόδου μετά τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, όπως προκύπτει από την ανάλυση του έγκριτου νομικού της περιοχής μας κου Δημήτρη Σαλαμαστράκη ο οποίος με σχετικό αναλυτικό του άρθρο αποτυπώνει τα νέα δεδομένα.

 

Από την ίδια ανάλυση προκύπτει επίσης ότι:
Η Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού χάνει μία έδρα (από 5 σε 4)
Η δημοτική Ενότητα Καμείρου χάνει μια έδρα (από 2 σε 1)
Η Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου χάνει μία έδρα (από 2 σε 1).
Η Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων χάνει μία έδρα (από 5 σε 4)’
Η Δημοτική Ενότητα Ρόδου χάνει δύο έδρες (από 21 σε 19).

Εκδόθηκε η με αριθμό 28466/Β4 - 461/21.4.2023 απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 σχετικά με το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, δήμο, Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή το σύνολο των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε δήμο.

 

 

Με βάση την απόφαση αυτή ο δήμος Ρόδου έχει μόνιμο πληθυσμό 125.113 κατοίκους, ειδικότερα δε η Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ρόδου έχει πληθυσμό 56.440 κατοίκους, η Δ.Ε. Αρχαγγέλου 7.786, η Δ.Ε. Ατταβύρου 2.127, η Δ.Ε. Αφάντου 7.940, η Δ.Ε. Ιαλυσού 12.717, η Δ.Ε. Καλλιθέας 10.416, η Δ.Ε. Καμείρου 4.401, η Δ.Ε. Λινδίων 4.496, η Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 3.704 και η Δ.Ε. Πεταλούδων 15.086.

Ο δήμος Κω έχει μόνιμο πληθυσμό 37.089 κατοίκους, ενώ η Δ.Ε. Κω έχει πληθυσμό 21.430 κατοίκους, Δ.Ε. Δικαίου 8.192 και η Δ.Ε. Ηρακλειδών 7.467. Ο δήμος Καρπάθου έχει μόνιμο πληθυσμό 6.567 κατοίκους, ενώ η Δ.Ε. Καρπάθου έχει πληθυσμό 6.037 κατοίκους και Δ.Ε. Ολύμπου 530.

Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο άρθρο μου το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από το 2024 από: α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 – 5.000 κατοίκους, γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 5.001 – 10.000 κατοίκους, δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 – 30.000 κατοίκους, ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 30.001 – 50.000 κατοίκους, στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 50.001 – 100.000 κατοίκους, ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 100.001 – 150.000 κατοίκους και η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από 150.001 και άνω κατοίκους.

 

Όμως αν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από 10.001 – 30.000 κατοίκους, από 30.001 – 50.000 κατοίκους και 50.001 – 150.000 κατοίκους που έχουν συσταθεί με το πρόγραμμα Καλλικράτη (άρθρο 2 του ν. 3852/2010), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.

Έτσι ο δήμος Ρόδου, ο οποίος έχει συσταθεί με το πρόγραμμα Καλλικράτης, έχει 10 δημοτικές ενότητες και υπάγεται στην κλίμακα από 50.001 έως 150.000 κατοίκους, αφού ο μόνιμος πληθυσμός του με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 είναι 125.113 κάτοικοι, θα έχει Δημοτικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από σαράντα τρία (43) μέλη και όχι από τριάντα εννιά (39) που θα αποτελείτο με βάση το μόνιμο πληθυσμό του.

Δηλαδή ο Δήμος Ρόδου θα έχει έξι (6) λιγότερα μέλη σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές περιόδους από το 2010. Για κανένα άλλο δήμο από τον Νομό Δωδεκανήσου δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσαύξηση των μελών του δημοτικού συμβουλίου του.

Με βάση τα αμέσως παραπάνω και τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 και ενόψει του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου θα αποτελείται από σαράντα τρία (43) μέλη από το 2024, οι έδρες αυτού κατανέμονται ανά Δ.Ε. ως εξής: 1) Δ.Ε. Αρχαγγέλου τρεις (3) έδρες, 2) Δ.Ε. Ατταβύρου μια (1) έδρα, 3) Δ.Ε. Αφάντου τρεις (3) έδρες, 4) Δ.Ε. Ιαλυσού τέσσερις (4) έδρες, 5) Δ.Ε. Καλλιθέας τέσσερις (4) έδρες, 6) Δ.Ε. Καμείρου μια (1) έδρα, 7) Δ.Ε. Λινδίων δύο (2) έδρες, 8) Δ.Ε. Νότιας Ρόδου μια (1) έδρα, 9) Δ.Ε. Πεταλούδων πέντε (5) έδρες και 10) Δ.Ε. Ρόδου δέκα εννέα (19) έδρες.

Διαφοροποίηση σε σχέση με τις έδρες κάθε Δ.Ε. που έχουν τώρα έχουμε στη Δ.Ε. Ρόδου, που τώρα έχει είκοσι μια (21) έδρες, ήτοι θα έχει δύο (2) έδρες λιγότερες από το 2024, στη Δ.Ε. Ιαλυσού που τώρα έχει πέντε (5) έδρες, ήτοι θα έχει μια (1) έδρα λιγότερη, στη Δ.Ε. Καμείρου, που τώρα έχει δύο (2) έδρες, ήτοι θα έχει μια (1) έδρα λιγότερη, στη Νότια Ρόδο, που τώρα έχει δύο (2) έδρες, ήτοι θα έχει μια (1) έδρα λιγότερη και στη Δ.Ε. Πεταλούδων, που τώρα έχει έξι (6) έδρες, ήτοι θα έχει μια (1) έδρα λιγότερη.

 

Στο νησί της Κω
Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κω, που θα είναι είκοσι εννέα (29), κατανέμονται ανά Δ.Ε. ως εξής: 1) Δ.Ε. Κω δέκα επτά (17) έδρες, 2) Δ.Ε. Δικαίου έξι (6) έδρες και 3) Δ.Ε. Ηρακλειδών έξι (6) έδρες. Τώρα οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κω ήταν τριάντα τρεις (33), από τις οποίες δέκα εννέα (19) έδρες καταλαμβάνει η Δ.Ε. Κω, επτά (7) έδρες η Δ.Ε. Δικαίου και επτά (7) έδρες η Δ.Ε. Ηρακλειδών, άρα θα μειωθούν από το 2024 οι έδρες της Δ.Ε. Κω κατά δύο (2) και οι έδρες των Δ.Ε. Δικαίου και Ηρακλειδών κατά μια (1).

Στο νησί της Καρπάθου
Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καρπάθου, που θα είναι δέκα εννέα (19), κατανέμονται ανά Δ.Ε. ως εξής: 1) Δ.Ε. Καρπάθου δέκα επτά (17) έδρες και 2) Δ.Ε. Ολύμπου δύο (2) έδρες. Τώρα οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καρπάθου είναι είκοσι μια (21), από τις οποίες δέκα εννέα (19) καταλαμβάνει η Δ.Ε. Καρπάθου και δύο (2) η Δ.Ε. Ολύμπου, άρα οι έδρες της Δ.Ε. Καρπάθου θα μειωθούν κατά δύο (2) από τον 2024.

rodiaki.gr