Εγκρίθηκε η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού στον Δήμο Ρόδου
Δωδεκάνησα
29/04/2021

Με ομόφωνη απόφαση, που έλαβε χθες σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η οικονομική μελέτη και η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.
Συνιστάται συγκεκριμένα Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.».
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).
Στόχος της εταιρείας, όπως έγραψε η «δημοκρατική», είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά του Δήμου Ρόδου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του δημοσίου τομέα, φορέων Ο.Τ.Α., συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Ταυτόχρονα στους στόχους της εταιρείας εντάσσονται μεταξύ άλλων:
-Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Ρόδου.
-Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού, ημιαστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος.
-Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
-Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε.
-Η ωρίμανση και η υλοποίηση τεχνικών έργων.
-Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.
-Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο Ρόδου.
-Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής.
-Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
-Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
-Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις.
-Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων Ο.Τ.Α.
-Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Ο Δήμος Ρόδου είναι μια σύγχρονη πόλη με μητροπολιτική και διεθνή ακτινοβολία. Η αναπτυξιακή του ταυτότητα αποτελεί συνισταμένη τριών επιμέρους διαστάσεων:
-Της πλούσιας, μακραίωνης ιστορίας της Ρόδου, που ξεκινάει από τα αρχαία ελληνικά χρόνια και, μέσα από τη βυζαντινή και την ιπποτική περίοδο, φτάνει στη σύγχρονη εποχή. Καθώς και της σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνδυάζει χαρακτηριστικά όλων των ιστορικών περιόδων.
-Της κομβικής – από γεωγραφική και γεωστρατηγική άποψη – τοποθεσίας της,
στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, και στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών της Μεσογείου, του Αιγαίου Πελάγους και των ακτών της Μέσης Ανατολής.
-Του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σήμερα ο Δήμος Ρόδου, και που συντίθεται από το σύνολο των ιδιαίτερων ιστορικών, πολιτιστικών, τουριστικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του.
Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Ρόδου καλείται να θέσει ως πρωταρχικό του στόχο έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό ικανό να προσανατολίσει την επιχειρησιακή του δράση στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων, με την εισαγωγή νέων καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών, την οικοδόμηση ενός βιώσιμου τοπικού οικονομικού – κοινωνικού μοντέλου, φιλικού προς το περιβάλλον, με σκοπό την ανάσχεση – αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης και της παράλληλης οικονομική κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, καθίσταται καίριας σημασίας. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. του Δήμου Ρόδου». Πηγή:www.dimokratiki.gr