Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ευαγγελίστρια με συνολικό προϋπολογισμό 405.000,00 €
Δωδεκάνησα
17/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ με συνολικό προϋπολογισμό 405.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία 1ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 326.612,90 € προ Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242360514, FAX επικοινωνίας 2242031330.

  1. α) Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 04/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

β) Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

γ) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

  1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007026955), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β').
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, που είναι εγγεγραμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., και καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις 1ης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β)οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

γ) Οικονομικοί φορείς ,που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.21.3 της διακήρυξης.

ε) Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συμμετέχουν με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.532,26 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 395 ημερολογιακών ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Νισύρου και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ