Πρόσκληση κατάθεσης στοιχείων για τους δασικούς χάρτες της Δωδεκανήσου
Δωδεκάνησα
23/07/2020

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (διεύθυνση Δασών)

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (διεύθυνση Δασών) έγινε γνωστό ότι έχει εκδοθεί η σύμφωνα με το άρθρο 6 της αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773 Β’/8-7-20) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλεπόμενη ανακοίνωση πρόσκληση, για την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις:

Α) της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 «Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών

Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο ή είναι περιοχές βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’33), ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί επιχειρήσεις, κατόπιν ισχυουσών αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση» και

 Β) της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 «Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε.

Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως: α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική λη κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή ως έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3.

 Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (Α’ 249), οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη και άν δεν έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας».

Στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι διοικητικές πράξεις, που λαμβάνονται υπόψη και αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση Δασών Δωδ/σου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση της πρόσκλησης (καταληκτική ημερομηνία 21/8/2020), για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών Σύμης και Πάτμου και την κατάρτιση των δασικών χαρτών λοιπών Δωδεκανήσων, κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’/20).

 Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. αναφορικά με τις οικοδομικές άδειες, η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων, δεν απαιτείται αν έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, (περίπτωση νήσων Πάτμου και Σύμης) με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης, για τον συγκεκριμένο λόγο.

Οι Δήμοι της Δωδεκανήσου, παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν δελτίο τύπου στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων τους και να ενημερώσουν τους δημότες τους για τα ανωτέρω.