Πότε ξεκινά το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων
Κοινωνικά
17/05/2022

Έως το Ιούλιο θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί οι τελικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ).

Για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΜΕΜΟ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιούργησε μια ομάδα εργασίας από στελέχη του Δημοσίου αλλά και της ελεύθερης αγοράς ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να καταστεί λειτουργική η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση: «Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας για την εξέταση και επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) κατ΄ εφαρμογή της υπ’αρ.50579/18-02-2022 (ΑΔΑ:675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ) (Β΄1183) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποτελούμενη από :

 

1.τον Ιωάννη Ξιφαρά , Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Πρόεδρο και Συντονιστή της εν λόγω ομάδας εργασίας.

2.τον Αργύριο Βερόγκο , Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος

3.τον Ανάργυρο Κουζή, Προϊστάμενο της Δ/νσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος

4.τον Χρήστο Λάμπρου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. της Α.Α.Δ.Ε., μέλος.

5.τον Κωνσταντίνο Κυράτσο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.), μέλος.

6.τον Δημήτριο Πάτσιο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), μέλος.

Το έργο της ομάδας εργασίας πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη σύστασή της.»