Εξετάσεις ελληνομάθειας για πολίτες τρίτων χωρών
Κοινωνικά
17/11/2022

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας πρόκειται να διοργανώσει το
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022
τις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου του 2022 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων
χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του
επί μακρόν διαμένοντος. Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν:
 οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄80),
 οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169) ηλικίας τουλάχιστον 16
ετών, που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του
π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98) ή επιπέδου Α2 (που
εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή
18/11/2022 έως και τη Δευτέρα 28/11/2022, αποκλειστικά και μόνο στα κατά τόπους Κέντρα
Υποβολής Αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέτουν στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου
από τη χώρα μας (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια διαμονής ως στερούμενοι
διαβατηρίου)
4. Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών ή
βεβαίωσης ασύλου
5. Φωτοαντίγραφο Παραβόλου 50,00 € ή 20,00 € ανάλογα με το είδος της εξέτασης, που θα
πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων

6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εφόσον
υπάρχει
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους
αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στον
Υπεύθυνο του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
50908/07-09-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4695) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα μέτρα για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, η χρήση μάσκας προστασίας κατά την είσοδο
στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων είναι προαιρετική, ωστόσο οι υποψήφιοι παρακαλούνται για
τη χρήση της. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
ενημερώνονται: - Από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ : www.gsae.edu.gr και - στα
τηλέφωνα: 2103442035, 2103442394, 2103442041, 2103442015, 2103442092
- Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο
Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009 τις εργάσιμες
ημέρες και τις ώρες 09:00-13:00.