Ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων της Ελλάδας
Κοινωνικά
22/03/2023

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που έχει πάρει το δρόμο του προς την ολομέλεια ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων της Ελλάδας.

Ο έλεγχος αφορά στα δημόσια κτίρια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία και στα νοσοκομεία, κτίρια που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20.000. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχος. Στην Κω θα ελεγχθούν πάνω από πενήντα δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και σχολεία.

Όταν ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος σε σχολεία και νοσοκομεία, θα πραγματοποιηθεί έπειτα έλεγχος σε άλλα δημόσια κτίρια που υπολογίζονται από 35- 45.000.

Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων, θα είναι η καταγραφή και εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης τους προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο ώστε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εφόσον απαιτούνται.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα υλοποιήσει τη διαδικασία διενέργειας πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, με φορέα διαχείρισης των ευρύτερων δράσεων τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, όπως επίσης και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των αποτελεσμάτων.

Οι παραπάνω δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ο τρόπος κατηγοριοποίησης και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί το Τ.Ε.Ε., η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών που θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, καθώς και το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, το περιεχόμενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η πηγή, το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης και εποπτείας των δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. 

Ρεπορτάζ