Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Αντιμάχεια
Κοινωνικά
19/06/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε δια ζώσης συνεδρίαση, την Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 19.00, στην αίθουσα Αγίας Τριάδας στην Κοινότητα Αντιμάχειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 163/29-05-2020 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 • Έγκριση σύναψης διαβαθμικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ Δήμου Κω», προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 • Έγκριση Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από τον χώρο του παλαιού Οινοποιείου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Δήμου Κω», στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο νέο στάδιο Ανταγόρας». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Ζηπαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο στάδιο Ανταγόρας» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δικαίου.”(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Πλήρης ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Τιγκακίου (από ξενοδοχείο “Τρόπικαλ Σολ” έως την ταβέρνα “Πλώρη”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση – διευθέτηση ανοικτού καναλιού ομβρίων οδού Ασκληπιού (επικαιροποίηση μελέτης Α.Μ. 36/2012), (Α.Μ. 35/2020)”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντηρήσεις οδών Δήμου Κω (συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών), (Α.Μ. 1/2020).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, (Α.Μ. 2/2020).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της διακοπής εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ. 6/2018).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την επανέναρξη εργασιών και χορήγηση προθεσμίας για αποπεράτωση του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ. 6/2018).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί μεταστέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω στην περιοχή Αμανιού. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Γνωμοδότηση ΔΣ για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Λήψη απόφασης για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο: «Ε.Κ.Τ.Ε.Μ. Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και Η/Φ οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας, από είσοδος έως πλατεία ΤΑΞΙ, (Α.Μ.: 38/2017).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη ΔΚ Καρδάμαινας (Από περιοχή “ΤΣΟΥΚΑΛΑΡΙΑ” μέχρι “ΑΡΑΓΓΗ ”, (Α.Μ. 39/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου, κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Κω, (Α.Μ. 60/2017).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη – Λαγκάδα – Πλατάνι), (Α.Μ. 10/2017).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47), (Α.Μ. 25/2018).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση οδού από καφετέρια Πίκουλα ως γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πυλίου, (Α.Μ. 17/2017).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στην περιοχή ΚΕΡΟΥΛΙΑ της Δ.Κ. Κεφάλου, (Α.Μ. 40/2017).” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών στην DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., αναφορικά με την χρήση δημοτικής έκτασης 500,18 τ.μ. στην Κέφαλο του Δήμου Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης με ΚΜ 2008 γαιών Κεφάλου στην ανώνυμη εταιρεία με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ Α.Ε., για την εγκατάσταση ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκρισηαιτήματος κ. Τσαγκάρη Νεκτάριου περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Ορισμός μελών για την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών πραγμάτων Δήμου Κω για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 • Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (TEBA/FEAD). (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

Γραφείο Τύπου