ΠΟΕ-ΟΤΑ-Απεργούμε και μαζικά να αντισταθούμε στην ιδιωτικοποίηση κρίσιμων λειτουργιών του Δημοσίου
Κοινωνικά
20/11/2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ- Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κω

 
 
 
 

 Συνάδελφοι,

Υλοποιώντας την απόφασή μας να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών, προγραμματίσαμε ως πρώτη κοινή δράση την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.ΜΕ.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων  (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.

Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην Απεργία-Αποχή για να διεκδικήσουμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι στην ιδιωτικοποίησή τους και την εκχώρηση-ξεπούλημα αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  • Κατάργηση ΟΛΩΝ των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Οι Ομοσπονδίες

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.