ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:"Παροχή υπηρεσίας βιντεοσκόπησης δημοσιογραφικής υποστήριξης και επεξεργασίας βίντεο με μονοκάμερα συνεργεία για τις ανάγκες του ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ"
Κως
09/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                

                                                                                                                           Κως, 08-10-2020                                                                                                                                        Αρ.Πρωτ.:101

Παροχή υπηρεσίας βιντεοσκόπησης δημοσιογραφικής υποστήριξης και επεξεργασίας βίντεο με μονοκάμερα συνεργεία για τις ανάγκες του ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού  Κω:

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), προϋπολογισμού 39.699,84 € (με Φ.Π.Α. 24%).

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα δική τους. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εγγράφως στην διεύθυνση  Άγιος Ελευθέριος, Κω, 85300, τηλ. επικοινωνίας 22420 29170, μπορούν να αποστείλουν φαξ στην γραμματεία (22420-29170), ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                      

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας, βιντεοσκόπησης δημοσιογραφικής υποστήριξης και επεξεργασίας βίντεο με μονοκάμερα συνεργεία για τις ανάγκες του ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ, και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της δαπάνης). Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει προσφορά επί του συνόλου της δαπάνης .

Προσφορά που δεν θα καλύπτει το σύνολο της δαπάνης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δ.Η.Ρ.Α.Σ. ΚΩ, (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), στα γραφεία του Δ.Η.Ρ.Α.Σ. ΚΩ , στην οδό, Άγιος Ελευθέριος, νέο δημοτικό στάδιο  Ανταγόρα Κω,  85 300 Κως. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - Παράρτημα Κω, θα αναρτηθεί στο www.diavgeia.gov.gr, στον ιστότοπο του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr. και στον ιστότοπο του Δ.Η.Ρ.Α.Σ. ΚΩ www.kostv.gr Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και καταβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης.                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Η.Ρ.Α.Σ. ΚΩ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ