Μελέτη για την αξιολόγηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου των επιχειρήσεων
Οικονομία
23/10/2022

ΗΓενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποφάσισε την χρηματοδότηση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση βελτίωση και εξορθολογισμός του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων».

1η φάση του έργου

Συγκέντρωση και καταγραφή των απαιτούμενων εξατομικευμένων στοιχείων σε επίπεδο παραστατικού επιχείρησης και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων σε επίπεδο νήσου, κατηγοριών επιχειρήσεων και υπηρεσιών μεταφορών όπως έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα (την ημερομηνία με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία). Εκ των υστέρων αξιολόγηση και ανάλυση των υφιστάμενων κριτηρίων εφαρμογής του μέτρου για τον καθορισμό του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) ανά νησί, ανά κατηγορία επιχειρήσεων και είδος μεταφορικών υπηρεσιών. Εντοπισμός αποκλίσεων στην εφαρμογή του μέτρου και προβλημάτων στην τρέχουσα μορφή του.

2η φάση του έργου

Εκτίμηση του μεταφορικού κόστους αναφοράς στην ηπειρωτική χώρα και εκ των προτέρων αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων αναθεώρησης του μέτρου, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του στις επιχειρήσεις, το εκτιμώμενο κόστος για κάθε νησί και το συνολικό κόστος εφαρμογής του μέτρου. Διαμόρφωση σεναρίων αναθεώρησης υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά τύπο μεταφορικής υπηρεσίας, ανά κατηγορία επιχείρησης και ανά νησί, μέσω του προσδιορισμού πιθανών νέων κριτηρίων, παραμέτρων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

3η φάση του έργου

Στη συνέχεια, αφού υπάρξουν παρατηρήσεις – σχόλια για να συμπληρωθούν και να ενσωματωθούν στο 1ο και το 2ο παραδοτέο μετά την παρουσίασή τους, θα παραδοθεί 3ο ενιαίο παραδοτέο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εντός 1 μήνα, μαζί με προτάσεις για την απλούστευση, τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις επιχειρήσεις και την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον καθορισμό Α.ΝΗ.ΚΟ. στις επιχειρήσεις.

4η φάση του έργου

Το 4ο παραδοτέο θα παραδοθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο τέλος της χρονικής διάρκειας του έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ενσωματώνει τυχόν παρατηρήσεις από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης τυχόν αλλαγών που δύνανται να προκύψουν από τις προτάσεις εξορθολογισμού και βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις επιχειρήσεις, προτάσεις εφαρμογής συμπληρωματικών πολιτικών ενίσχυσης των επιχειρήσεων στα νησιά και δυνατότητες διαμόρφωσης ενός γενικευμένου μέτρου με την ονομασία «Νησιωτικό Ισοδύναμο».

Η διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω έργου ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η συνολική δαπάνη υλοποίησης του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 37.200 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: rodiaki.gr