Δημιουργία οικοτουριστικού πακέτου διακοπών από την περιφέρεια
Περιφέρεια
24/06/2020

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δημιουργία, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 του έργου DESTIMED PLUS, του Προγράμματος INTERREG MED».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 29η Ιουνίου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 15:00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας στην Ρόδο. O προϋπολογισμός του έργου φθάνει σε 53.000 ευρώ με ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο DESTIMED PLUS (Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου από την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό έως την προώθηση και την υποστήριξη πολιτικής) στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και στη δημιουργία και δοκιμή μεθοδολογίας μέτρησης οικολογικού αποτυπώματος των υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου.

 

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής, προωθώντας παράλληλα ένα νέο μοντέλο οικοτουρισμού στην αγορά, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας και καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους.

Εννέα πιλοτικές περιοχές
Στόχος του Πακέτου Εργασίας 3, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η προς ανάθεση δράση 3.1, είναι να δοκιμαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής και διακυβέρνησης για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του τουρισμού προστατευόμενων περιοχών σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα που ισορροπεί τους στόχους ανάπτυξης και διατήρησης. Αυτές οι συνθήκες ενεργοποίησης θα δοκιμαστούν σε 9 πιλοτικές περιοχές, μέσω του κοινού ορισμού των προϊόντων οικοτουρισμού υψηλής ποιότητας αλλά χαμηλού αντίκτυπου (οικοτουριστικά πακέτα).

Οι 9 πιλοτικές δράσεις θα υλοποιηθούν σε περιφερειακές προστατευόμενες περιοχές (1 ανά συμμετέχουσα περιοχή) που έχουν ήδη προσδιοριστεί σύμφωνα με κοινά κριτήρια (ανάγκες ενσωμάτωσης του τουρισμού, αποτελεσματικότητα διαχείρισης). Οι 6 πιλοτικές περιοχές βρίσκονται σε νησιά και οι 3 βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες έχουν εμπειρία και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

 

Μετά τη δοκιμή της, κάθε πιλοτική δράση θα αξιολογηθεί και θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες προκλήσεις πολιτικής που θα αντιμετωπιστούν στα επόμενα πακέτα εργασίας του έργου. Κάθε πιλοτική περιοχή θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων. Οι περιφερειακοί εταίροι θα συγκροτήσουν μια διεπιστημονική ομάδα (τομείς τουρισμούς και περιβάλλοντος) για τον συντονισμό των πιλοτικών δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη συνοχή με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμού.

Προκειμένου ο οικοτουρισμός να ευδοκιμήσει σε μια Προστατευόμενη Περιοχή, οι προσπάθειες διαχείρισης και προώθησης του τουρισμού και της διατήρησης του περιβάλλοντος πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και συνεκτικές. Σε περιφερειακή κλίμακα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η διαδικασία για τον σχεδιασμό του οικοτουρισμού, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων μοιράζεται μεταξύ των αρμόδιων φορέων και ακολουθεί τις ίδιες αρχές, προσεγγίσεις και μηνύματα.

Οι πιλοτικές δράσεις θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της πτυχής μέσω της εγκατάστασης ενός Τοπικού Cluster Οικοτουρισμού (Local Ecotourism Cluster –LEC), της εφαρμογής ενός συστήματος παρακολούθησης με βάση τα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο και τη δημιουργία οικοτουριστικών πακέτων που θα αντιπροσωπεύουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τις πιλοτικές δράσεις θα διαχειρίζονται από κοινού τα περιφερειακά τμήματα τουρισμού και περιβάλλοντος μέσω ενός «cluster οικοτουριστικού συντονισμού», του REC (Regional Ecotourism Cluster).

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι από τις πιλοτικές δράσεις του DestiMED PLUS θα είναι:
-οι τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές νησιών και αραιοκατοικημένων περιοχών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια δοκιμασμένη διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμες διαδικασίες σχεδιασμού του τουρισμού,
-οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, βελτιώνοντας τον αναπτυξιακό τους ρόλο στην περιοχή,
-οι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών, αυξάνοντας την έκταση της δραστηριότητας τους και βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους (και συνεπώς μειώνοντας ενδεχομένως το λειτουργικό τους κόστος),
-οι εταίροι του έργου, που μπορούν να ενισχύσουν το κύρος τους στις αντίστοιχες περιοχές-στόχους.
Το αποτέλεσμα λοιπόν του εν λόγω πακέτου εργασίας θα είναι η διαμόρφωση βελτιωμένης τεχνογνωσίας σχετικά με τη διακυβέρνηση και σχετικά με την παροχή ευνοϊκών συνθηκών για τον οικοτουρισμό σε προστατευόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τοπικό cluster, το οποίο στην περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα αποτελείται από:
-Την αρμόδια επιβλέπουσα Αρχή της προστατευόμενης περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική δράση, η οποία για το Νότιο Αιγαίο είναι η προστατευόμενη περιοχή Καρπάθου-Σαρίας, για την οποία αρμόδιος είναι ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.
-Τουλάχιστον έναν τουριστικό πράκτορα, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργήσει έκτος σεζόν.
-Τοπικούς φορείς, δήμους, κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς παρόχους υπηρεσιών κ.λπ.