Με απόφαση δημάρχου παραμένουν ως έχουν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κω
Πολιτική
31/08/2020
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/Α/2018.
 2. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ87/Α/2010, περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ133/Α/2018.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κω εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και επομένως μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.
 4. Το άρθρο 92 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010 περί αντιμισθίας αιρετών όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το 33του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017.
 5. Την εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 του ΥΠΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 203-204 του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 7. Το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ΠΔ 80/2016.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β/10-04-2012).
 10. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Κω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει για τον Δήμο Κω τους παρακάτω πέντε (5) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 3η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 2α Σεπτεμβρίου 2021.

 1. Τον κ. Αβρίθη Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας και Πρωτογενούς Τομέα.
 2. Τον κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 3. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου κ.λ.π.
 4. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.
 5. Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4354/2015 (Α΄176).
 6. Τον έλεγχο, την εποπτεία και τον καταλογισμό των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν.4270/2014, κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.
 7. Να υπογράφει και να συνυπογράφει :
 8. Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 9. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
 10. Να θεωρεί τις υπογραφές των επιτροπών στα διάφορα πρωτόκολλα παραλαβής, καλής εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα.
 11. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 12. Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται ο δήμος Κω.
 13. Τέλος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Τον κ. Καμπουράκη Σταμάτη ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πρασίνου.
 15. Την κα Σέβη Βλάχου ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 16. Την κα Κασσιώτη Γεωργία ως Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών Έργων, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μανιά Βασίλη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού.

Γ. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Πη Σταμάτη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Καθημερινότητας, Διαχείρισης ΧΥΤΑ και δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρ. 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ