Νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω(η τρίτη) σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Πολιτική
17/09/2020

Γραφείο Τύπου

Μετά την ματαίωση των κατά την 14η/9/2020  και  15η/9/2020   συνεδριάσεων  του  δημοτικού   συμβουλίου, ύστερα  των  με  αριθμ.  πρωτ.:  23687/14-09-2020 & 23860/15-09-2020 προσκλήσεων  συνεδριάσεων  αντίστοιχα,  επειδή  δεν  επετεύχθη  η  προβλεπόμενη  από τον Νόμο  απαρτία, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω καλείται σε νέακατεπείγουσα επαναληπτική συνεδρίαση, αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου & ώρα 11:00 π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, όπως προβλέπεται στις  διατάξεις  του  αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και του αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/Β/28-07-2020), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  • Ορισμός εκπροσώπου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ).

 (Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάταξη του αρθρ. 96 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του).

 

 

Γραφείο Τύπου