Χ. Ναβροζίδης: Ανάπτυξη & εμπλουτισμός ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Δωδ/σου με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της ΠΝΑι
Πολιτική
19/04/2024

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, δρομολογείται η ψηφιακή ανάπτυξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου και η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη ξεπερνούν τις 700 χιλιάδες ευρώ. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών από το Επιμελητήριο , με στόχο τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών μεταξύ των μελών του και την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών. Για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στο εβεδ μίλησε στο kos TV ο αρμόδιος Aντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ναβροζίδης.

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη «Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των παρεχομένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου», εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 750.800,000 €.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και περιλαμβάνει:


1. Ψηφιακές Υπηρεσίες-Εφαρμογές Λογισμικού, αποτελούμενο από τους παρακάτω άξονες:


- Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων Παροχής και Διαχείρισης Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

- Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εργαλείων ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας.

- Ψηφιακοί επαγγελματικοί οδηγοί και πλατφόρμες συλλογής δεδομένων.

- Εξοπλισμός και λογισμικά για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Επιμελητηρίου.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ, προκειμένου το Επιμελητήριο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες των μελών του, προσφέροντας γρήγορες και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες.

3. Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου

Θεμελιώδης στόχευση του Παρατηρητηρίου είναι να παράγει ενδιαφέρουσες και εξειδικευμένες πληροφορίες που θα συνδράμουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε κρίσιμες αποφάσεις ενώ παράλληλα να τροφοδοτεί με αξιόπιστη γνώση το σύνολο της αλυσίδας αξίας (value chain) του τουριστικού οικοσυστήματος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής με οδηγό τις αρχές της αειφορίας. Η αποστολή του Παρατηρητηρίου θα δομηθεί πάνω σε τρεις άξονες:


Α) Ποσοτική Παρακολούθηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής

Β) Δημιουργία νέων πηγών πληροφόρησης και ανάλυσης που αναδύονται από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής

Γ) Δημιουργία συνεργειών και κοινά αποδεκτής πλατφόρμας γνώσης και πληροφόρησης, μέσα από την οποία επιχειρηματίες και φορείς του τόπου θα οδηγούνται σε ορθολογικές αποφάσεις με βάση τα παρεχόμενα αξιόπιστα δεδομένα.

4 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης διοίκησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων, ενδεικτικά:

- Δημιουργία Δομής Διαχείρισης Έργων (Project Management Office - PMO) για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων που υλοποιεί το Επιμελητήριο

- Παραγωγή και επικαιροποίηση εγγράφων

- Τήρηση των αρχείων έργων.


- Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών έργων

- Παρακολούθηση της υλοποίησης - χρονικά ορόσημα επίτευξης στόχων.

- Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης

- Υποστήριξη διαχείρισης και παραγωγή αναφορών

5. Δράσεις ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου / μελών του Επιμελητηρίου για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται στα μέλη με χρήση τόσο των γνωστών συμβατικών μεθόδων, όσο και μέσω των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου (internet).

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2024 και λήξης η 31/12/2027. Δικαιούχος του έργου είναι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ρεπορτάζ