Κέντρο Πρόληψης Κω: Εκδήλωση με θέμα ᾽Ο φιλόσοφος, στοχαστής και συγγραφέας Χρήστος Μαλεβίτσης᾽
Πολιτισμός
07/10/2021

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”/Κέντρο Προλήψεως τῶν Ἐξαρτήσεων καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικής Ὑγείας καί ὁ
Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση διοργανώνουν εἰδικήν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση.
Ὁ Χρηστός Μαλεβίτσης ὑπῆρξε διανοητής μέ ἐκτενές καί πολύπλευρον ἔργον.
Καλλιέργησε τό φιλοσοφικό δοκίμιο μέ κείμενα τομἐς εἰς τήν συνείδησιν μας. Σεμνή παρουσία μέ εὐρεία φιλοσοφική κατάρτιση,
ἐκφράζει τήν ἀγωνία του διά τό μυστήριο, τήν τραγικότητα καί τήν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου.
Τά ἔργα του ἀναδεικνύουν τήν ἀρτιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί χαρακτηρίζονται ἀπό ἐκφραστική δύναμη καί λυρισμό.
Ἀπώτερος σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἷναι ἡ προβολή τοῦ ἔργου του καί ἡ αὐτοσυνειδησία περί τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, ὥστε νά
συνειδητοποιηθῆ ἡ κρισιμότητα τῆς ἱστορικῆς ὥρας, νά διασωθῇ ὅ,τι μαρτυρεῖται γνησίως ἀπό τό παρελθόν καί νά ἐπιβεβαιωθῇ ὅ,τι
ὑπόσχεται τήν αὐθεντικήν ἐπιβίωσιν εἰς τό μέλλον.
Ἡ εκδήλωσις θά πραγματοποιηθῆ τό Σάββατο, 09 Ὀκτωβρίου καί ὥραν 18:00 μ.μ., εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Πρώην Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς
(ΧΑΒΡΑ). Σάς προσκαλούμε νά τιμήσετε, διά τῆς παρουσίας σας, τήν ἐκδήλωσιν.

Ἀπό τήν Γραμματεία