Εξέλιξη εργασιών αποκατάστασης ζημιών επιβατηγού λιμένα Κω οδηγίες διέλευσης οχημάτων και επιβατών
Τοπικά
15/10/2021

1. Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας από την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», και κατόπιν συνάντησης με τον εργοδηγό των εργασιών αποκατάστασης του επιβατηγού λιμένα Κω, αρχομένης σήμερα Παρασκευή 15-10-2021 οι εργασίες αποκατάστασης του επιβατικού τουριστικού λιμένα μεταβαίνουν στο επόμενο στάδιο
αποκατάστασης από τις εκ του καταστροφικού σεισμού προκληθεισών ζημιών.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των εν λόγω εργασιών και τον προκύπτοντα σημαντικό περιορισμό του αξιοποιούμενου χώρου στο λιμένα, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση
των εναπομείναντων χώρων προς εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης στο λιμένα κατά τις ώρες άφιξης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, ιδιαιτέρως δε, η κίνηση Φ/Γ οχημάτων που προβαίνουν σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης κατά τις αφίξεις ως άνω Ε/Γ-Ο/Γ, οι οποίες αποτελούν και βασικό παράγοντα για την σταθερή τροφοδοσία υλικών αγαθών και τροφίμων για το νησί της Κω.
3. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με γνώμονα την, κατά το δυνατό, συρρίκνωση κάθε ανακύπτουσας δυσχέρειας κατά την εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών, σας γνωρίζουμε ότι ο σηματοδοτημένος χώρος «Πάρκινγκ Τουριστικών Λεωφορείων» εκατέρωθεν του κάστρου και της πλακόστρωτης οδού – εισόδου στο λιμένα, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση οχημάτων που εμπλέκονται στην φορτοεκφόρτωση ως άνω Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων.
4. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η στάθμευση στο ως άνω σημείο, καθώς και η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώληση της ομαλής διακίνησης Ι/Χ και Φ/Γ
οχημάτων κατά τις ώρες αφιξοαναχωρήσεων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στον επιβατικό λιμένα.
5. Οι επιβάτες εν αναμονή προς επιβίβαση οφείλουν να παραμένουν αποκλειστικά εντός του χώρου αναμονής επιβατών, συμμορφούμενοι στις υποδείξεις των στελεχών του
Λιμεναρχείου Κω, με γνώμονα την προστασία τους και την αποφυγή ατυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση Φ/Γ οχημάτων στο σημείο εισόδου στο λιμένα σε συνδυασμό με τον εκφανώς συρρικνωμένο χώρο ελιγμών για τα εν λόγω οχήματα.

6. Επιπροσθέτως, η είσοδος στο λιμένα σε ΙΧ οχήματα οποία πρόκειται να αποβιβάσουν επιβάτες προς επιβίβαση αυτών σε Ε/Γ-Ο/Γ που πρόκειται να αποπλεύσουν, θα επιτρέπεται μόνο
για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για άτομα με κινητικά προβλήματα, κ.τ.λ.) και ο έλεγχος αυτών θα γίνεται στην είσοδο του κάστρου από στελέχη Υπηρεσίας μας.
7. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται από την Υπηρεσία μας ότι απαγορεύεται εν γένει η στάθμευση οχημάτων εντός του επιβατικού λιμένα, τόσο κατά τις ώρες αφιξοαναχωρήσεων Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίων, όσο και κατά τις λοιπές ώρες της ημέρας.

8. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αποσυμφόρησης του λιμένα, επί της εναπόθεσης επικαθήμενων στο λιμένα από Φ/Γ οχήματα, επιτρέπεται εντός διαστήματος έξι (06) ωρών εις
μέγιστο προ της προ της προγραμματισμένης ώρας απόπλου εκάστοτε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου.
9. Τέλος, επιδιώκοντας την κατά το δυνατό ομαλότερη λειτουργία του λιμένα για το διάστημα των εργασιών, σας φέρουμε στην προσοχή ότι, όλοι οι παρευρισκόμενοι επί της
χερσαίας ζώνης λιμένος, οφείλουν να συμβιβάζονται απροφάσιστα ως προς τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής και τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα από τα στελέχη μας μέτρα τροχονομίας.
Συναφώς, σε ανακύπτουσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αναφορικά με τα διαλαμβανόμενοατου παρόντος και η καθ ́ οιονδήποτε τρόπο παρακώληση του έργου μας, θα αποτελεί λόγο
σταδιακής εξάντλησης των ορίων αυστηρότητας μας, και, συνυπολογίζοντας τον αποτρεπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα των διοικητικών ποινών, θα προβαίνουμε στην επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Εκ της Λιμενικής Αρχής