Με εικοσιπέντε θέματα συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ
Τοπικά
18/03/2023

Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών λόγω μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για την «Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας»

 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»

 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»

 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Κω»

 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2023»

 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για δράσεις δημοσιότητας των ψηφιακών εφαρμογών της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».

 7. Λήψη νέας απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων»

 8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – αναλώσιμων υλικών – φωτοτυπίες έτους 2023»

 9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2023»

 10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω»

 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων τύπου ΒΑΝ»

 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 13/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2023»

 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών έτους 2023»

 14. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών σελλών επισκευής και σωλήνα ύδρευσης»

 15. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Αντικατάσταση μεταλλικών σωλήνων ύδρευσης και μεταλλικών κατασκευών στην Δεξαμενή Δ3 της ΔΕ Κω»

 16. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Αποκατάσταση ζημιών στον υποσταθμό και στα κυκλώματα αυτοματισμού στον ΒΙΟΚΑ ΚΩ»

 17. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Άγιος Πέτρος»

 18. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και δίκυκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2024 και 2025»

 19. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την υπηρεσία «Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ετών 2022 και 2023» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄).

 20. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου»

 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΙΟΥ»

 22. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

 23. Ορισμός εκπροσώπου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του υπ΄αριθ. WV1ZZZSY2P9023392 πλαισίων ΙΧ αυτοκινήτων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»

 24. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 88/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

 25. Βεβαίωση οφειλών στην Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Εσωτ. Διανομή:     Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

     Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

   Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ

                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ