Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Τοπικά
27/03/2023

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, αύριο Τρίτη 28
Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53
Κως, με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων, απορριφθέντων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη
προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης
για τις σχετικές προσλήψεις.
2. 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
3. Έγκριση τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023.
4. Λήξη σύμβασης ΣΜΕ.
5. Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων και ωφελούμενων του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ στην Στοκχόλμη για
την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής και αποδοχή δωρεάς από την ΑΜΚΕ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
& ΠΡΟΟΔΟΣ» του ΙΣΝ- Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
6. Έγκριση απόφασης Προέδρου για ορισμό Νομικού Συμβούλου.
7. Λήψη απόφασης για την συντήρηση – αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της
ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
8. Λήψη απόφασης για την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα οχήματα της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
9. Έγκριση προμήθειας ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για δύο έτη.
10. Έγκριση προμήθειας ειδών ένδυσης για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της
ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
11. Αποδοχή της υπ’ αριθμό 38/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού μελών
επιτροπών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2023.
12. Έγκριση του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 501/23-2-2023 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της
ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και της εταιρείας ΑΡΓΩ ΑΕ.

13. Αντικατάσταση Υπαλλήλων ως υπεύθυνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου υπόχρεων προσώπων
σε ΔΠΚ.
14. Προέγκριση μετάβασης του Διευθυντή του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ στην Αθήνα.
15. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 673/16-3-2023 αίτησης δημότη.
16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών
χρηματικών ενταλμάτων.
17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
18. Ψήφιση Πιστώσεων.
19. Γενική Ενημέρωση.