Συνεδριάζει την Δευτέρα 26/2 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
Τοπικά
21/02/2024

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την Δευτέρα 26-02-2024και ώρα 9.30π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και συγκρότηση σε σώμα.
 2. Παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών της ΔΕΥΑΚ για συναλλαγές και εκπροσώπηση σε φορείς του Δημοσίου και Τράπεζες.
 3. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ στηνΈνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).
 4. Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών.
 5. Επικαιροποίηση ορισμού υπολόγου – διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων των χρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε.
 6. Ορισμός επιτροπών Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών και συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2024.
 8. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ έτους 2024.
 9. Συγκρότηση επιτροπής πρόσληψηςπροσωπικού.
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024.
 11. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας» και Κωδικό Πρόσκλησης 42_Δ.2.4 για την πράξη «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω – Β΄φάση».
 12. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2024.
 13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης», Τμήμα Ι.
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης» Τμήμα ΙΙ.
 15. Έγκρισητης υπ΄αριθ1/2024 μελέτηςκαι των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ.3/2024 μελέτης  και των όρων της διακήρυξης για την «Επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω» 
 17. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω», Α.Μ. 2/2024. 
 18. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης «Προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών και συντήρηση των τριών μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 19. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προληπτική συντήρηση φυγόκεντρων αφυδάτωσης στην Ε.Ε.Λ. Καρδάμαινας».
 20. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για τον «Εξοπλισμό νέων γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Δήμου Κω», Α.Μ. 4/2024. 
 21. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ» 
 22. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Επισκευή μηχανημάτων έργου». 
 23. Έγκριση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου» της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω».
 24. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘Μαύρικες’ της Δ.Ε Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε Δικαίου».
 25. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οδού Μ. Αλεξάνδρου».
 26. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Δικαίου»
 27. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με αρ. πρωτ. 135/2023 «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Ομάδα Α: Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» 
 28. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 1372/2022 σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών (Ομάδα Α Καύσιμα)».
 29. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 3669/2021 σύμβασης για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
 30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Δικαίου». 
 31. Αίτηση απαλλοτρίωσης τμήματος της Κ.Μ. 2962 Γαιών Αντιμάχειας για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης.
 32. Αποδοχή της παραχώρησης έκτασης εμβαδού 2687τ.μ. από το ΤΔ 469 του Δήμου Κω στη ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην Καρδάμαινα».
 33. Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρουτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
 34. Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για απασχόληση στην επιχείρηση και καθορισμός αμοιβής του. 
 35. Καθορισμόςαποζημίωσηςτων μελών και της γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις.
 36. Αυτοδίκαιη αλλαγή υπηρεσιακής κατάστασης των δόκιμων υπαλλήλων επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου.
 37. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα που αφορούν τηναρχαιολογική παρακολούθηση έργων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
 38. Έγκριση εξουσιοδότησης για την έκδοση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ7H8RX030013 και WV1ZZZ7HZPH054760. 
 39. Δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού εξόδων 2024
 40. Δεσμεύσεις πιστώσεωνπολυετώνδαπανών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ