Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω
Τοπικά
22/02/2024

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν.
5083/23, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο στάδιο κατακύρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας) για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΒΟΛΚΑΝΙΑ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ» (Α.Μ.:05/2022).

Η έκτακτη σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι για την ανάληψη κύριας νομικής δέσμευσης για το ανωτέρω έργο έχει τεθεί καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2024, διαφορετικά η απόφαση ένταξης μπορεί να ανακληθεί.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Κασσιώτη Γεωργία