ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ: Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13 Δεκεμβρίου έως 07 Ιανουάριου 2021
Τοπικά
13/12/2020
 
 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 ΦΕΚ Β 5486_12.12.20 –με την οποία καθορίζονται τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σε ότι αφορά το λιανικό εμπόριο, οι διατάξεις της πιο πάνω απόφασης ορίζουν τα
εξής:
 
Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου
της παρ. 3, εξαιρουμένης της παρακάτω διαδικασίας:
 
α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή
τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).
β) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη
είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία)
είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: βα) επωνυμία, διεύθυνση και
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.
γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό
χώρο των καταστημάτων. Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την
παραλαβή.
δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ
πελατών,
δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος
χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.
 
Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού
εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να
αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως δ).
• Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα
καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν
έως τις 21.00.
• Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο κωδικό
αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών
χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των
τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β)
λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, γ)
λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, δ) λιανικό εμπόριο
εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07.
• Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως
δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.
• Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο
ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.
β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.
γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..
δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.
Συστήνουμε και πάλι προσοχή στις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς τα διοικητικά
πρόστιμα που προβλέπονται για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης είναι εξοντωτικά και κυμαίνονται από 2.000 έως 50.000
ευρώ με αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 15 έως 90 ημέρες.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.
 
                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πασχάλης Βρακίδης                          Δημήτριος Κώστογλου