Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας: «Δύο σε ένα» με ένα κλικ
Κοινωνικά
13/05/2022

Καταργούνται τα χωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γίνονται ένα και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας που πλέον θα χρησιμοποιούνται για σειρά διαδικασιών.

Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί ένας πολίτης να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο ή για να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία του θα πρέπει να έχει το εν λόγω πιστοποιητικό που θα καταδεικνύει ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές έστω και σε έναν από τους δύο αυτούς φορείς, δεν θα μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό και δεν θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που του χρωστά το Δημόσιο, ούτε θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο, στο οποίο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Ουσιαστικά το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα βεβαιώνει, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Τι περιλαμβάνει;

Αναλυτικά, το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και θα γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Όπως αναφέρει το κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22:  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θα μπορεί να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε όσους δεν έχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές σε αναστολή. Θα θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

Διάρκεια

Το πιστοποιητικό θα έχει δίμηνη διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή οφειλές σε αναστολή, η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία.

Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία και ο αιτών έχει οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ρυθμισμένες, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά όρο παρακράτησης. Το παρακρατούμενο ποσό θα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Γιώργος Αλεξάκης

Πηγή: Reporter.gr