Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Τοπικά
12/10/2021

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και
κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ 69472/24.09.2021, του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Διάθεση στεγασμένου χώρου προς ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ , έπειτα από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2083/ 29.9.2021 σχετικό αίτημα, του Επόπτη ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ.
2. Έγκριση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2071/28.9.2021 αιτήματος συνεργασίας και παραχώρησης χώρου του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω.
3. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης.
4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
5. Παροχή έκπτωσης στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 662/2.4.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό.
6. Αποδοχή δωρεάς.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
8. Ψήφιση Πιστώσεων.
9. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για τις υπ’ αριθμόν 94 και 100/2021 Αποφάσεις Προέδρου.
10. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ σχετικά με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2129/ 07.10.2021 έγγραφο της Προέδρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
ΤΕΛΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ